Leerformules

De OVER! academie biedt een hybride leeromgeving, waarin professionals, bestuurders, onderzoekers en experts, vrouwen en mannen, in een netwerk van en met elkaar leren. Dit gebeurt in leerformules.

Expertteams

Voor het uitdiepen van vraagstukken, verkennen strategische consequenties, met verzekeraars, politici, wetenschappers

Verhelderingskamer

Voor leidinggevenden, bestuurders en HRM-medewerkers.

Lees verder

Masterclassreeks ‘Wat betekent u voor 45+ vrouwen’ (2 leersessies)

Voor Arbodiensten, bedrijfsartsen en andere deskundigen

Masterclassreeks ‘Werkvermogen en vitaliteit 45+ vrouwen’ (5 leersessies)

Voor HRM- en P&O-medewerkers en andere deskundigen.

Groei in regie in en na de overgang (3 leersessies)

Zelf de regie hebben bij het omgaan met de fysieke, psychische en sociale uitdagingen van je leven in en na de overgang. Voor werkende vrouwen is dat organisaties niet altijd vanzelfsprekend. Groeien in het nemen en houden van regie maakt het mogelijk een persoonlijk plan op te stellen en dit na te leven naar eigen inzicht en behoefte.

Lees verder

Krachtige leerkringen (ontsta vanuit een behoefte: provinciaal, regionaal of lokaal georiënteerd en/of vanuit kenniscentra; overige opties)

Uitgaande van een gebiedsgerichte benadering rondom Over! Vanuit een duurzame verbinding met een gebied werken aan de opbouw van een vitaal netwerk, op basis van co-creatie, waarbij de behoefte van de 45+ vrouw centraal staat. Waarbij het uitgangspunt is: een trans-disciplinaire benadering, steeds in verbinding met de samenleving waarin vrouwen leren en werken en regie nemen.

Lees verder

Werkateliers in de kenniscentra

In de werkateliers brengen professionals vraagstukken in. Rondom deze vraagstukken wordt geëxperimenteerd met haalbare oplossingen en acties die worden uitgevoerd; er worden tools ontworpen en er wordt data verzameld; kennis wordt gestandaardiseerd voor hergebruik.

Lees verder

Leerarrangement naar eigen keuze

Uitgangspunten van OVER! hebben hierin een prominente plaats. Organisaties worden eveneens uitgenodigd nieuwe leerwegen mee te ontwikkelen die aansluiten bij trends en ontwikkelingen in de samenleving, c.q. de werkomgeving

Week van de overgang

Aansluitend bij de jaarlijkse, landelijke week van de overgang met eigen inbreng van de OVER! Academie.

www.weekvandeovergang.nl

De Verhelderingskamer

In de Verhelderkamer komen wicked problems op tafel. Een wicked problem is een ongestructureerd probleem. De waarden, doelen, bedoelingen en belangen van de stakeholders verschillen en conflicteren. Deze wicked problems leiden vaak tot politieke onenigheid, besluiteloosheid of crisis. In deze situatie is het zinvol om los te komen van de hectiek van alledag, om alle belanghebbenden in een kamer te hebben en om samen vanuit een helikopterview naar het dilemma te kijken. De Verhelderingskamer helpt hierbij.

Voor deze bijeenkomst brengt een organisatie/opdrachtgever een vraagstuk of wicked problem in. De organisatie is eigenaar van het vraagstuk dat centraal staat tijdens de bijeenkomst. De OVER! academie organiseert en faciliteert de Verhelderkamer.

De Verhelderkamer biedt de mogelijkheid om

  • een wicked problemin korte tijd te structureren en inzichtelijk te maken
  • belangen, onderliggende waarden en politieke agenda’s in kaart te brengen en
  • handvatten voor handelen te ontwikkelen

Groei in regie in en na de overgang (reeks van 3)

Zelf de regie hebben bij het omgaan met de fysieke, psychische en sociale uitdagingen van je leven in en na de overgang. Voor werkende vrouwen is dat in organisaties niet altijd vanzelfsprekend. Groei in Regie draagt bij aan meer kennis over het versterken van de mogelijkheden tot eigen regie en het maken en vorm geven van een persoonlijk plan.

Werkateliers

In de werkateliers brengen professionals uit de regio vraagstukken in. Rondom deze vraagstukken wordt geëxperimenteerd, tools ontworpen en toegepast, kennis ontwikkeld en gedeeld. Het regionale <href=”http://www.kenniscentrum-overgang.nl” target=”_blank” rel=”noopener”>kenniscentrum overgangondersteunt de werkateliers.

Regionale Leerkring

Methodiek die uitgaat van een gebiedsgerichte benadering. Dit betekent vanuit een duurzame verbinding met een gebied werken aan de opbouw van een vitaal lokaal netwerk, waarbij uitgangspunt is een transdisciplinaire benadering op basis van co-creatie, waarbij de behoefte van de 45+ vrouw centraal staat.